Tytuł projektu
Insure-Tech dla profesjonalnych trenerów sportowych i ich trenujących.

Cel projektu
Celem projektu Podioom Insure-Tech jest przeprowadzenie szeregu prac badawczo- rozwojowych w celu opracowania autorskiej architektury sieci Blockchain wraz z mechanizmami konsensusu, co umożliwi wdrożenie innowacyjnego rozwiązania (modelu biznesowego) dla rynku ubezpieczeniowego pozwalającego na dynamiczne analizowanie i precyzyjne modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego na danym kliencie z gwarancją autentyczności danych zasilających modele scroingowe.

Planowane efekty
Dostarczenie nowego, nie istniejącego obecnie na rynku modelu biznesowego łączącego trenerów sportowych i rehabilitantów, ich klientów (podopiecznych i pacjentów) oraz ubezpieczycieli.

Wartość projektu
1 000 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich
800 000 zł

Nazwa programu
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.